Kampania społeczna SPÓJRZ DZIECKU W OCZY

Symulator wad i chorób wzroku

Przybij

Przybij piątkę i wesprzyj działalność fundacji VEGA!

Media o nas – Aktualności PO KL

Mamy już 1000 projektów programu Kapitał Ludzki w regionie świętokrzyskim

2011-02-07

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zawarło symboliczną, tysięczną umowę na dofinansowanie świętokrzyskiego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Zarządu Województwa oraz ŚBRR i WUP podsumowali dotychczasowe efekty wdrażania PO KL w naszym regionie i omówili plany na 2011 rok.

Tysięczna umowa, zawarta przez ŚBRR w ramach programu Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim, dotyczy projektu „Razem – Utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracyjnego w Kielcach”. Projekt został przygotowany przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących „VEGA”, w partnerstwie z kielecką firmą „Medison” oraz Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. W ramach projektu fundacja „VEGA”, we współpracy z partnerami, zamierza przekształcić istniejący młodzieżowy Klub Wolna Strefa, działający w Kielcach na Osiedlu „Na Stoku”, w klub integracyjny. Udział w zajęciach będzie szansą dla 50 chłopców i dziewcząt, w wieku 15-19 lat, w tym dla 15 osób słabowidzących lub niewidomych, na poprawę jakości życia. Lider projektu i partnerzy chcą, poprzez różnego rodzaju zajęcia w klubie integracyjnym, dać młodym ludziom szansę na rozwój talentów i zainteresowań, a także na nabycie umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Podczas konferencji przedstawiciele MRR, Zarządu Województwa oraz ŚBRR wręczyli autorom tysięcznego projektu pamiątkową statuetkę oraz dyplomy.

– Bardzo się cieszę, że tysięczny, świętokrzyski projekt z programu Kapitał Ludzki dotyczy sfery integracji społecznej – powiedziała Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Aleksandra Dmitruk. ? W całej Polsce z Kapitału Ludzkiego skorzystało dotychczas ponad 2,5 miliona osób. We wszystkich regionach do najpopularniejszych, najbardziej rozpoznawalnych należą dwa elementy programu: wsparcie dla nowopowstających przedszkoli oraz dotacje dla osób zakładających własne firmy. Tymczasem w ramach programu Kapitał Ludzki realizowanych jest także wiele innych, ważnych, potrzebnych ludziom projektów, w tym ze sfery integracji społecznej. Tysięczny projekt PO KL w regionie świętokrzyskim jest tego doskonałym przykładem.

– Efekty programu Kapitał Ludzki w sferze edukacji to 8 tysięcy dzieci w nowych przedszkolach, 34 tysiące uczniów korzystających z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i blisko 400 stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – poinformował dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Domagała. – W sferze integracji społecznej efekty programu to wsparcie ponad 15 tys. osób. To osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z różnych powodów: długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności czy też trudnej sytuacji rodzinnej. Uczestnictwo w projektach z Kapitału Ludzkiego to dla nich szansę na samodzielne życie, dzięki wsparciu psychologicznemu oraz doradztwu i szkoleniom zawodowym.

Dotychczasowe efekty programu Kapitał Ludzki to również szkolenia zawodowe dla 80 tysięcy mieszkańców naszego województwa, a także dotacje dla 5400 osób na założenie własnego biznesu ? w każdej takiej firmie powstało co najmniej jedno miejsce pracy. – Na podnoszeni kwalifikacji osób pozostających bez zatrudnienia i osób pracujących, przeznaczyliśmy w 2010 roku blisko 200 milionów złotych – poinformował wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Arkadiusz Piecyk. – Te przedsięwzięcia rozpoczęły się w ubiegłym roku, a większość z nich trwa 24 miesiące, więc ich pozytywne efekty będą odczuwalne także w tym roku. Bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców regionu cieszyły się projekty, które umożliwiają zdobycie dotacji na założenie własnej firmy, w wysokości do 40 tys. zł. Na realizację tych projektów przeznaczono w 2010 roku ponad 44 miliony złotych. Podpisaliśmy łącznie 21 umów, co umożliwi przyznanie dofinansowania blisko 750 osobom.

W 2011 roku duże szanse na zdobycie unijnych fundusze mają szkoły zawodowe i technika. ? Na konkursy, skierowane do tych placówek, mamy zarezerwowane ponad 30 mln zł ? powiedział Zastępca Dyrektora ŚBRR ds. PO KL, Krzysztof Szczypiór. – Szkoły będą mogły podnosić jakość kształcenia i modyfikować programy nauczania w taki sposób, by absolwenci techników posiadali te umiejętności, których oczekują pracodawcy. Część pieniędzy szkoły będą mogły przeznaczyć na unowocześnianie bazy dydaktycznej.

W III kwartale 2011 roku Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ogłosi konkurs na projekty programu Kapitał Ludzki, których celem będzie rozwój podmiotów (firm, spółdzielni, spółek) ekonomii społecznej w naszym regionie. Celem przedsiębiorstw działających w oparciu o zasady ekonomii społecznej jest, oprócz zysku w ujęciu finansowym, również „zysk społeczny” – może to być np. oferta zatrudnienia dla osób, które mają problemy ze znalezieniem pracy w firmach działających na zasadach czysto komercyjnych. W ramach projektów, wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej, fundusze unijne będzie można przeznaczyć m. in. na doradztwo prawne, marketingowe, księgowe związane z tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw społecznych. Będą także możliwości udzielania dotacji na zakładanie spółdzielni socjalnych ? do 20 tys. zł na jednego członka spółdzielni, przy czym zakładana spółdzielnia będzie mogła liczyć od 5 do 50 osób.

– Bardzo się cieszę, że tysięczny projekt z programu Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim dotyczy sfery integracji społecznej, bo osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej wymagają szczególnego wsparcia ? powiedziała Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Aleksandra Dmitruk. W konferencji wziął udział również Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Domagała

Punkt kulminacyjny konferencji – wręczenie autorom tysięcznego projektu pamiątkowej statuetki oraz dyplomów. Na zdjęciu (od lewej) przedstawiciel Zarządu Województwa, Kazimierz Kotowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Aleksandra Dmitruk oraz autorzy projektu z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących „Vega” i partnerzy: firma „Medison” i Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Temat tysięcznej umowy z PO KL cieszył się żywym zainteresowaniem mediów