Kampania społeczna SPÓJRZ DZIECKU W OCZY

Symulator wad i chorób wzroku

Przybij

Przybij piątkę i wesprzyj działalność fundacji VEGA!

O fundacji

W dniu 04 lutego 2010, aktem fundacyjnym o nr Repertorium A 137/2010 powołana została do życia Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA, której założycielką jest Agnieszka Janicka-Maj.

Formalne działania, na podstawie wpisu do KRS nr 0000353429, Fundacja podjęła w dniu 01 czerwca 2010 roku.

Celem statutowym Fundacji VEGA jest przede wszystkim ułatwianie osobom niewidomym włączania się w nurt życia społecznego, na każdym jego etapie. Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób z nabytym inwalidztwem wzroku, doradztwo zawodowe dla tej grupy, pomoc i poradnictwo dla rodziców dzieci tracących wzrok, kampanie społeczne na rzecz upowszechniania wiedzy o zagrożeniach chorobami nowotworowymi u noworodków.

Pragniemy, aby działania przez nas podejmowane przynosiły wymierne korzyści w dziedzinie rozwoju osobistego, integracji społecznej i zawodowej naszych beneficjentów, jak również przyczyniły się do podniesienia świadomości społecznej o życiu i możliwościach ludzi niewidomych i słabowidzących.

Pragniemy dobrej współpracy i liczymy na wsparcie naszych działań z Państwa strony.

 

Cele statutowe

Wyciąg ze statutu fundacji

 • 5.

Celem działania Fundacji jest:

 1. Ułatwianie niewidomym i słabowidzącym włączania się w nurt życia społecznego;
 2. Definiowanie potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz propozycji ich zaspokajania;
 3. Wspieranie rozwoju efektywnej samoreprezentacji osób niewidomych i słabowidzących;
 4. Przełamywanie błędnych poglądów oraz schematycznego myślenia dotyczącego mo­żliwości i ograniczeń osób niewidomych i słabowidzących;
 5. Proponowanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, metodologicznych i programo­wych rehabilitacji, edukacji, zatrudnienia, pomocy socjalnej i innych zagadnień do­tyczących osób niewidomych i słabo widzących;
 6. Pozyskiwanie środków finansowych na cele wymienione w pkt. od 1 do 5.

Zadanie wymienione w pkt. 6 realizowane może być również przez prowadzenie dzia­łalności gospodarczej.

 • 6.
 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

a)działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;

 1. b) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 2. c) prowadzenie poradnictwa dla osób niewidomych, słabowidzących i ich rodzin z zakresu wyposażenia w sprzęt, oprogramowanie i inne pomoce rehabilitacyjne, rehabilitacji ogólnej, zawodowej i społecznej;
 3. d) prowadzenie informacyjnego radia internetowego;
 4. e) prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących;
 5. f) popularyzację wiedzy o środowisku osób niewidomych i słabowidzących oraz instytucjach i organizacjach działających na ich rzecz;
 6. g) propagowanie nowych idei, metod, programów, ocen i teorii itp.;
 7. h) opracowywanie i publikowanie analiz i ocen dotyczących działalności stowarzyszeń oraz instytucji działających na rzecz niewidomych i słabowidzących.
 8. Fundacja realizuje zadania wymienione w § 6 we współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami oraz osobami fizycznymi.

 

Organy fundacji:

RADA FUNDACJI:

Tomasz Krawiec
Przewodniczący Rady Fundacji

Maureen Duffy
Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji

Jacek Kwapisz
Sekretarz Rady Fundacji

 

ZARZĄD FUNDACJI:

Dawid Górny
Prezes Zarządu Fundacji