Kampania społeczna SPÓJRZ DZIECKU W OCZY

Symulator wad i chorób wzroku

Przybij

Przybij piątkę i wesprzyj działalność fundacji VEGA!

(ZREALIZOWANE) Projekt „RAZEM – Utworzenie młodzieżowego klubu integracyjnego” (Zrealizowany)

Projekt „RAZEM…” wyróżniony!

Regulamin projektu – plik w formacje PDF

Formularz zgłoszeniowy – plik w formacie PDF

Warsztaty graffiti…

Zapraszamy od 10.09.2011. Zajęcia zakończą się wspólnym malowaniem muru przy siedzibie fundacji VEGA. Zapisy w klubie przy ul. Na Stoku 98 w Kielcach, pod numerem telefonu 695 660 340 oraz adresem e-mail: vega@fundacja-vega.pl

INFORMACJA NT. PROJEKTU

„RAZEM – UTWORZENIE MŁODZIEŻOWEGO KLUBU INTEGRACYJNEGO W KIELCACH”

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społeczny

 

 1. Realizatorem Projektu pn.„RAZEM – UTWORZENIE MŁODZIEŻOWEGO KLUBU INTEGRACYJNEGO W KIELCACH” jest Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie oraz firmą MEDISON.
  2. Biuro projektu mieści się w Kielcach przy ul. Witosa 18 (siedziba Projektodawcy), tel./fax 41-341 70 00, 695 660 340 oraz 501 395 539
  3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  4. Okres realizacji projektu: 01.02.2011 – 31.01.2013 r.
  5. Celem ogólnym Projektu jest integracja społeczna uczestników realizowanego przedsięwzięcia. Zostanie on osiągnięty poprzez cele szczegółowe takie jak:
 • rozwój talentów i zainteresowań,
 • umożliwienie nabycia umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach,
 • dostosowanie kompetencji społecznych i zawodowych, pozwalających na integrację z otoczeniem,
 • podniesienie umiejętności podejmowania ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania, jak również współżycia w grupie.
 1. W ramach projektu kompleksowym wsparciem objętych jest 50 uczestników spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie.
  7.Wsparcie w ramach Projektu skierowane zostało do osób w wieku 15-19 lat, zamieszkujących na terenie Miasta Kielc oraz Powiatu Kieleckiego, nieaktywnych zawodowo (uczących się lub kształcących) jak również bezrobotnych- zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów takich jak m.in.:
 • niepełnosprawność wzrokowa,
 • ubóstwo,
 • bezrobocie,
 • uzależnienia.
 1. Miejsce realizacji działań w ramach Projektu:
  KLUB WOLNA STREFA, Kielce, Os. Na Stoku 98
  tel.41 362 37 44

Czas pracy Klubu: poniedziałek – piątek: 13.00 – 19.00; sobota: 9.00 – 14.00.

 1. Działania w Projekcie:
 • zajęcia integracyjne, w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne, informatyczne, kulinarne i plastyczne;
 • zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in.: eliminacja blindyzmów, make up, orientacja przestrzenna;
 • zajęcia informatyczne dla osób niepełnosprawnych, mające na celu usprawnienie bezwzrokowego pisania oraz pozyskiwania informacji, w tym m.in.: wykorzystywanie sprzętu specjalistycznego, pomocy tyfloinformatycznych;
 • warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, w tym m.in.: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacja, umiejętności negocjacyjne, aktywne formy zachowań na rynku pracy;
 • doradztwo zawodowe i psychologiczne – indywidualne plany zatrudnienia.